Algemene leveringsvoorwaarden Rian Rietveld

1 oktober 2023.

Download deze voorwaarden als PDF (68KB) of lees deze als tekst hieronder.

Definities

Rian Rietveld / de dienstverlener: Rian Rietveld, gevestigd te Leidschendam onder Kamer van Koophandel nummer. 90723694. Rian Rietveld is de handelsnaam van Adriana Rietveld.

De opdrachtgever: Degene met wie Rian Rietveld een overeenkomst is aangegaan.

De partijen: Rian Rietveld en opdrachtgever samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De partijen sluiten expliciet de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derde partijen uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van de dienstverlener zijn hooguit drie maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. De aanbieding of offerte verloopt als de opdrachtgever deze niet accepteert binnen de gestelde termijn.
 3. Aanbiedingen en offertes zijn niet van toepassing op herhaal- of vervolgbestellingen, tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Acceptatie

 1. Na acceptatie van een aanbieding of offerte zonder daaruit volgende opdracht, behoudt Rian Rietveld het recht de aanbieding of offerte terug te trekken binnen drie dagen van ontvangst van de acceptatie, zonder verplichtingen aan de opdrachtgever.
 2. Acceptatie in woord door de opdrachtgever leidt enkel tot verplichtingen indien de opdrachtgever de acceptatie in schrift of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen gebruikt door Rian Rietveld zijn in euro’s en exclusief BTW.

Betalingen en betaaltermijnen

 1. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn.
 2. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is de dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Rian Rietveld behoudt zich het recht voor een levering voorwaardelijk te maken aan onmiddellijke betaling of een waarborg te vereisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 4. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan de dienstverlener te verrekenen met een vordering op de dienstverlener.

Opschorting van verplichtingen door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Garantie

 1. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Rian Rietveld enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Rian Rietveld voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Rian Rietveld heeft het recht de overeengekomen dienst te laten uitvoeren door derde partijen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel door de opdrachtgever overeengekomen voorschot.

Informatieplicht van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover die uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeien.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 4. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichtte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan de dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat de dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Hoofdelijke aansprakelijkheden van de opdrachtgever

 1. Indien Rian Rietveld met meerdere opdrachtgevers een overeenkomst sluit, is ieder van hen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan Rian Rietveld verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Rian Rietveld

 1. Rian Rietveld is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien Rian Rietveld aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of is verband houden met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Rian Rietveld is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Rian Rietveld afgesloten beroeps- of aansprake­lijk­heidsverzekering wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 
 5. Deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Verval van de vordering

 1. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Rian Rietveld vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in Artikel 89 Burgerlijk Wetboek Boek 6.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in Artikel 75 Burgerlijk Wetboek Boek 6 geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Aanpassing van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en/of de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Overdracht rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in Artikel 83 Burgerlijk Wetboek Boek 3.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die daar het dichtst bij in de buurt komt wat Rian Rietveld voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rian Rietveld is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.